WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIEJSKIEJ

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY:
Imię:
Nazwisko:
* Pesel:
Email:
Ulica:
Nr domu:      Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
-

TYP KARTY:






Punkt odbioru:

Adresy punktów odbioru Karty Miejskiej
(otwórz w nowym oknie)

Przetwarzanie danych
Zobowiązuję się korzystać z karty Miejskiej zgodnie z zasadami określonymi w "Instrukcji obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej". W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, Poz. 833) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu wystawienia Karty Miejskiej, ładowania jej biletami oraz prowadzenia ich ewidencji. Mam prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania.


* - w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa należy wpisać 00000000000