WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIEJSKIEJ

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY:
Imię:
Nazwisko:
* Pesel:
Email:
Ulica:
Nr domu:      Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
-

TYP KARTY:


Punkt odbioru:

Adresy punktów odbioru Karty Miejskiej
(otwórz w nowym oknie)

Przetwarzanie danych
Zobowiązuję się korzystać z Karty Miejskiej zgodnie z zasadami określonymi w "Instrukcji obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej". W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku:
w celu wystawienia Karty Miejskiej lub jej wtórnika,
w celu ładowania Karty Miejskiej biletami,
w celu prowadzenia ewidencji ładowań.
Mam prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia.


* - w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa należy wpisać 00000000000