Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   12   63    ]   Autobusy:  [  T6   T8   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   606   622   658    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Regulamin Karty Dużej Rodziny

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny

§ 1

1. Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu
  „Duża Gdańska Rodzina” rodzinom wielodzietnym, w rozumieniu uchwały
  Nr LIII/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu „Duża
  Gdańska Rodzina” na lata 2010 – 2015, zmienionej uchwałą Nr XIV/387/15
  z dnia 24 września 2015.


2. Karta wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania
   z ulg i zwolnień.


§ 2

1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, osoba
   uprawniona składa w Punktach Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego
   w Gdańsku wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi Załącznik
   Nr 1 do niniejszego Regulaminu wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny,
   zwanego w dalszej części „Regulaminem”, podpisane aktualne zdjęcia
   (maksymalny format 4,5 x 6,5 cm) oraz uiszcza kaucję w wysokości 10 zł
   za każdą Kartę. Przy składaniu wniosku powinny być okazane do wglądu
   oryginały dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, tj.:

   1)   w przypadku rodziców/rodzica lub opiekunów - dowód tożsamości
        ze zdjęciem;
   2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość
        i akt małżeństwa;
   3)   w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna;
   4)   w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia;
   5)   w przypadku studentów do 26 roku życia aktualna legitymacja studencka;
   6)   w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku do 26 roku życia -
         ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   7)   w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
        postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym
       domu dziecka i zaświadczenie z MOPR potwierdzające fakt przebywania
       w rodzinie.

W przypadku różnych nazwisk dziecka i rodzica wymagane jest okazanie do wglądu oryginału aktu urodzenia.

2. Druki wniosków są dostępne w Zarządzie Transportu Miejskiego
   w Gdańsku w:
  1)  Punkcie Obsługi Klienta nr 2 w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego 9A;
  2)  Punkcie Obsługi Klienta nr 4 w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 15
       przy pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska;
  3)  w Punkcie Reklamacyjnym w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49
      oraz na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Urzędu Miejskiego
      w Gdańsku.

3.  Pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku kwituje przyjęcie
    wniosku i kaucji na odcinku wniosku, który otrzymuje wnioskodawca. Odcinek
    ten jest podstawą do odebrania Kart przez wnioskodawcę, w tym samym
    Punkcie, w którym został złożony wniosek o ich wydanie.

4.  Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego
    złożenia wraz z załącznikami.

5.  Emitentem Karty jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Znalezioną
    Kartę należy zwrócić emitentowi.

6.  Karta jest imienna ze zdjęciem, posiada unikalny numer oraz hologram.
    Wzory Kart stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

7.  Okres ważności uprawnień (ulg i zwolnień) wynosi 1 rok kalendarzowy
    z możliwością przedłużenia na kolejny rok kalendarzowy.

8. Warunkiem przedłużenia okresu ważności uprawnień jest złożenie w jednym
   z wymienionych w ust. 2 Punktów Obsługi Klienta, wniosku o przedłużenie Kart
   wraz ze wszystkimi wydanymi wcześniej Kartami. W przypadku dzieci w wieku
   od 18 do 26 lat przedstawienie do wglądu oryginałów legitymacji szkolnych
   lub studenckich oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych orzeczenia
   o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku dopisania do wniosku
   nowego członka rodziny konieczne jest przedstawienie jego dokumentów takich
   jak przy składaniu wniosku. Pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w
   Gdańsku dokonuje weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu uprawnień
   nakleja na Kartę hologram z nadrukowanym rokiem ważności oraz przedłuża
   ważność uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu
   zbiorowego na liniach organizowanych przez miasto Gdańsk, zapisując taką
   informację na Karcie i w systemie elektronicznym. Jeżeli w załączonych do
   wniosku o przedłużenie Karty dokumentach występować będą różnice w
   danych osobowych lub adresowych, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
   może, w celu weryfikacji danych, przedłużyć okres rozpatrzenia wniosku
   o jeden miesiąc.

9. Okres ważności uprawnień można przedłużyć nie wcześniej niż 3 miesiące
    przed końcem okresu ważności uprawnień.

10. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, jej właściciel lub przedstawiciel
    ustawowy jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie
   Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wraz z prośbą o wydanie wtórnika
   Karty z zapisanymi uprawnieniami. Karta zagubiona jest blokowana, a wtórnik
   Karty jest wydawany po opłaceniu kaucji w wysokości takiej, jak za nową
   Kartę.

11.  Posiadacz Karty jest zobowiązany okazać ją podczas kontroli biletowej.
   Kontroler sprawdza okres ważności uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
   na czytniku kontrolerskim. W przypadku nieposiadania Karty podczas kontroli
   lub gdy Karta jest nieważna tj. nieczytelna lub nie ma przedłużonego okresu
   ważności uprawnień, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty za jazdę bez
   ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. Wezwanie
   zostanie anulowane po przestawieniu w biurze firmy kontrolującej w terminie
   7 dni od jego wystawienia, Karty z ważnymi uprawnieniami i uiszczeniu opłaty
   manipulacyjnej za anulowanie.

12. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, jej właściciel lub
   przedstawiciel ustawowy może zwrócić Kartę do Punktu Obsługi Klienta
   Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i otrzyma zwrot pobranej
   za nią kaucji.

13.  Kaucja nie będzie zwracana w przypadku:
   1) mechanicznego uszkodzenia Karty;
   2) zablokowania Karty;
   3) utraty Karty;
   4) nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku
      o jej wydanie.

14. Karta, której nie można odczytać na terminalu sprzedawcy zostanie na
     podstawie protokołu przekazana do reklamacji. Zwrot kaucji nastąpi po
     rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji przez Zarząd Transportu Miejskiego
     w Gdańsku.

15. Karty nieodebrane w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku zostaną
     zniszczone, a dane osobowe osób, które Kart nie odebrały lub Kartę zwróciły
     zostaną w terminie 7 dni usunięte z systemu.

§ 3

Przy odbiorze Karty uprawniony otrzymuje aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

§ 4

Katalog ulg i zwolnień przygotowywany i aktualizowany jest przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w porozumieniu z jednostkami i instytucjami samorządowymi Miasta, jednostkami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta lub podmiotami działalności gospodarczej z terenu miasta wyrażającymi chęć włączenia się do Programu.

§ 5

Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronach internetowych miasta Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz dostępny będzie w Punktach Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 - 3. 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny

PIT_2018