Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   63    ]   Autobusy:  [  100   106   107   110   111   112   113   115   116   117   122   123   124   126   127   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   269   283   295   315   512   606   622   658   918    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Nocne tramwaje:  [  N0    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Gdańska Karta Dużej Rodziny

UWAGA!
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gdańska dnia 24.09.2015r. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu „Duża Gdańska Rodzina” na lata 2010-2015 oraz Zarządzeniem Prezydenta zmieniającym zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania, korzystania oraz określenia wzoru Karty Dużej Rodziny zmieniają się zasady przyznawania i przedłużania kart.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina”.


KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina” rodzinom wielodzietnym, w rozumieniu uchwały Nr LIII/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gdańska Programu „Duża Gdańska Rodzina” na lata 2010 – 2015, zmienionej uchwałą Nr XIV/387/15 z dnia 24 września 2015.
Przez rodzinę wielodzietną - należy rozumieć rodzinę, zamieszkującą na terenie miasta Gdańska, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dziecko
      uczy się lub studiuje,
  3. w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się
     ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gdańsku. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.


JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z w/w uchwałą, gdańska Karta Dużej Rodziny uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

UWAGA!

 1) Karta nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów w Szybkiej Kolei Miejskiej,
    Przewozach Regionalnych, w pojazdach MZK Wejherowo oraz ZKM Gdynia
    na obszarze Gdyni i Sopotu.
 2) Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez
    Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku nie upoważnia OGÓLNOPOLSKA
    KARTA DUŻEJ RODZINY  


KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ  (aktualizacja: 2018-05-10)


CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:
    a) Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A – dawny sklep
        meblowy Heban (Wrzeszcz)
    b) Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Gdańsk)
    c) Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (na pętli tramwajowej
        Łostowice - Świętokrzyska)
Druki wniosku dostępne są w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony ZTM Gdańsk i MOPR Gdańsk


DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy dołączyć:
- podpisane zdjęcia (max. format 4,5x 6,5 cm)
- opłacić kaucję w wysokości 10 zł za każdą kartę

Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj:
  1)  w przypadku rodziców/rodzica lub opiekunów - dowód tożsamości
      ze zdjęciem;
  2)  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość
      i akt małżeństwa;
  3)  w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna;
  4)  w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia;
  5)  w przypadku studentów do 26 roku życia aktualna legitymacja studencka;
  6)  w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku do 26 roku życia - ważne
        orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  7)  w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
      postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym
      domu dziecka i zaświadczenie z MOPR potwierdzające fakt przebywania
      w rodzinie.

W przypadku różnych nazwisk dziecka i rodzica wymagane jest okazanie do wglądu oryginału aktu urodzenia.
Pracownik ZTM Gdańsk kwituje przyjęcie wniosku i kaucji na odcinku wniosku, który otrzymuje wnioskodawca. Odcinek ten jest podstawą do odebrania Kart przez wnioskodawcę.


KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.
Sprawdź czy możesz już odebrać kartę


CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zarząd Transportu Miejskiego wraz z prośbą o wydanie wtórnika Karty. Karta zagubiona zostanie zablokowana, a wtórnik Karty zostanie wydawany po opłaceniu kaucji w wysokości, tak jak za nową Kartę.

WNIOSEK DO POBRANIA
obrazek_eko   - Prosimy o drukowanie wniosku na jednej kartce !


PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

1. Przypominamy posiadaczom Kart Dużych Rodzin o konieczności przedłużenia
   ważności ulg i zwolnień na kolejny rok. Można to zrobić już od października.

Uwaga! Od 24.09.2015r. obowiązują nowe zasady przyznawania i przedłużania kart dużej rodziny.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM REGULAMINEM !!

2. W celu przedłużenia ważności należy przyjść wraz z Kartami oraz
   dokumentami tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych oraz aktualnymi
   legitymacjami szkolnymi i studenckimi, do jednego z Punktów Obsługi
   Klienta ZTM:
  •  Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A –
     dawny sklep meblowy Heban  we Wrzeszczu
  •  Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15
     (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska);
  •  Punkt Reklamacyjny w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego
     przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku
     oraz wypełnić wniosek o przedłużenie Kart Dużej Rodziny.

3. Rozpatrywane będą wnioski tylko z kompletem wymaganych i ważnych
   na kolejny rok dokumentów. Jeżeli w załączonych do wniosku o przedłużenie
   Karty dokumentach występować będą różnice w danych osobowych lub
   adresowych, Zarząd Transportu Miejskiego może, w celu weryfikacji danych,
   przedłużyć okres rozpatrzenia wniosku do jednego miesiąca.

4. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku na Karty zostanie naklejony
   hologram z nadrukowanym kolejnym rokiem ważności oraz elektronicznie
   zostanie zapisywana informacja o przedłużeniu ważności uprawnień do
   bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego na liniach
   organizowanych przez Miasto Gdańsk na kolejny rok.

5. Jeśli co najmniej jedna z Kart okaże się nieczytelna lub zgubiona
   wnioskodawca musi złożyć wniosek o przedłużenie wszystkich Kart w siedzibie
   Zarządu, gdzie jednocześnie po uprzednim opłaceniu kaucji otrzyma wtórnik
   karty nieczytelnej lub zagubionej (konieczne jest posiadanie zdjęcia).

6. WAŻNE! Posiadacz Karty jest zobowiązany okazać ją podczas kontroli
   biletowej. W przypadku nieposiadania Karty podczas kontroli lub gdy Karta
   jest nieważna tj. nieczytelna lub nie ma przedłużonej ważności, kontroler ma
   prawo wystawić wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego dokumentu
   uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. Wezwanie może zostać anulowane
   po przedstawieniu w biurze firmy kontrolującej w terminie 7 dni od otrzymania
   wezwania ważnej Karty i opłaceniu opłaty manipulacyjnej za anulowanie.


ZAPROSZENIE DLA FIRM DO UDZIAŁU W PROGRAMIE "DUŻA GDAŃSKA RODZINA"

Zapraszamy podmioty prywatne do udziału w Programie „Duża Gdańska Rodzina”, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Adresaci programu
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gdańska. Aktualnie z Karty korzysta ok. 5 000 rodzin.

Co należy zrobić aby przystąpić do Programu „Duża Gdańska Rodzina”?
Aby przystąpić do Programu należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1 A, pok. 116 tel. 58/342-31-74 lub przesłać wstępną deklarację przystąpienia do programu pocztą elektroniczną na adres: kdr@mopr.gda.pl.

 DEKLARACJA.PDF

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska telefoniczny

BO_2018

PIT_2018