Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   315   512   574   606   622   658    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

logo okdrUWAGA ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018

Wszelkie zapytania dotyczące Karty Dużej Rodziny można kierować na adres kdr@mopr.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomił stronę internetową informującą o odbiorze kart dużej rodziny

W dniu 22 grudnia 2014r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.


Tekst ustawy: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej  podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie
znajdują się w katalogu  ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej
https://rodzina.gov.pl/


UWAGA!
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY NIE UPOWAŻNIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU.


KARTA PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:

1) w wieku do 18 roku życia;
2) w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
     a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
     b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane
         ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
     o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
4) przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
     o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
     i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu
     roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca
     roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
     zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Gdańsku, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

1. Złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia – POLECAMY

2. Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:
a)  Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A
      dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz)
b)  Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Gdańsk) 
c)  Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15
     na pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska

Druki wniosków można  pobrać drogą elektroniczną ze strony MOPR Gdańsk i ZTM Gdańsk oraz dostępne są w Punktach Obsługi Klienta ZTM.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU


Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

   1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
   2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz
       akt małżeństwa;
   3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia
       lub dokument potwierdzający tożsamość;
   4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
   5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
       stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
       tożsamość.
(podstawa prawna Dz. U. z 2016 poz. 785 z pózn.zm.)

DO POBRANIA

- Wniosek o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu

- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

- Oświadczenie rodzica

- Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

- Oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastępczej

- Potwierdzenie złożenia wniosku


W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika MOPR utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez MOPR w Gdańsku.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających
z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć  potwierdzenie dokonania opłaty.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł na rachunek
BANK PKO S.A.
nr 31 1240 1268 1111 0010 3857 9159

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.
Za realizację zadania związanego z przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Katalog ulg i zwolnień znajduje się na stronie internetowej
https://rodzina.gov.pl


Wzór Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny


Karta OKDR

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2449), informujemy, że OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O NOWĄ FORMĘ KARTY DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNĄ.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.
Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi być złączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy:

 1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  W przypadku chęci korzystania z Karty w formie elektronicznej należy złożyć wniosek KDR 4-1 i OŚWIADCZENIE OGRANICZENIE WŁADZY (zaznaczając rodzaj karty: elektroniczna) oraz załącznik ZKDR_04-1 dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna.W załączniku należy podać numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).
  W załączniku ZKDR_04-1 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny, (jeżeli w załącznikach ZKDR_04-1 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.
 2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.
 4. następnie należy spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica (zgodnie z oświadczeniem w ZKDR_04-1).

Informujemy, że klauzule informacyjne sporządzone zgodnie z przepisami art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które administrator danych osobowych – Miasto Gdańsk - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udostępnił na stronie internetowej Ośrodka pod adresem internetowym: http://mopr.gda.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka pod adresem internetowym: http://www.bip.mopr.gda.pl/


 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska telefoniczny

BO_2018

PIT_2018