Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   136   138   139   143   148   149   151   154   155   156   157   158   161   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   199   200   205   207   210   212   213   227   232   255   256   258   262   267   268   269   283   295   315   512   574   606   622    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

logo okdrWszelkie zapytania dotyczące Karty Dużej Rodziny można kierować na adres kdr@mopr.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomił stronę internetową informującą o odbiorze kart dużej rodziny

W dniu 22 grudnia 2014r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.


Tekst ustawy: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej  podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie
znajdują się w katalogu  ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej
https://rodzina.gov.pl/


UWAGA!
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY NIE UPOWAŻNIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU.


KARTA PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:

1) w wieku do 18 roku życia;
2) w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
     a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
     b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane
         ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
     o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
4) przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
     o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
     i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu
     roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca
     roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
     zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Gdańsku, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:
a)  Punkt Obsługi Klienta nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 9 A
      dawny sklep meblowy Heban (Wrzeszcz)
b)  Punkt Reklamacji w siedzibie ZTM przy ul. Na Stoku 49 (Gdańsk) 
c)  Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15
     na pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska

Druki wniosków można  pobrać drogą elektroniczną ze strony MOPR Gdańsk i ZTM Gdańsk oraz dostępne są w Punktach Obsługi Klienta ZTM.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU


Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1)  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie,
     że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka
     w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2)  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz
     akt małżeństwa;
3)  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia
     lub dokument potwierdzający tożsamość;
4)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość
     oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
     stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
     tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
     - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7)  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym
     domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu
     w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

DO POBRANIA

- Wniosek o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu
- Potwierdzenie złożenia wniosku

- Oświadczenie rodzica
- Oświadczenie o kontynuowaniu nauki
- Oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastępczej

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika MOPR utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez MOPR w Gdańsku.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających
z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć  potwierdzenie dokonania opłaty.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł na rachunek
BANK PKO S.A.
nr 31 1240 1268 1111 0010 3857 9159

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.
Za realizację zadania związanego z przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Katalog ulg i zwolnień znajduje się na stronie internetowej
https://rodzina.gov.pl


Wzór Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny


Karta OKDR

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Linki

O ZTM

Kontakt

strona bip
obrazek karta miejska obrazek skycash

obrazek mobilet